Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022-2023 m. m.

    Eil. Nr.    

    Vardas, pavardė    

    Pareigos įstaigoje    

    Pareigos komisijoje    

1.

Daiva Šlekienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

2.

Albina Mitkė

Vokiečių kalbos mokytoja

Sekretorė

3.

Indrė Petrulienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė

4.

Donata Zakienė

Soc. pedagogė

Narė

5.

Raimonda Burokienė

Spec. pedagogė

Narė

6.

Jurga Šilinskienė

Logopedė

Narė

7.

Inga Nagytė Psichologė

Narė

8.

Dalia Lileikienė Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

9.

Dovilė Pilipavičienė Anglų kalbos mokytoja Narė

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-17 19:54:57 393.97 KB

Komisijos narių funkcijos

Komisijos pirmininkas - direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

 • vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;
 • pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus,
 • atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos VGK posėdžiuose, suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;
 • paveda Komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti;
 • telkia pagalbos mokiniui specialistus kokybiškai veiklai, siekia veiksmingo bendradarbiavimo dėl mokinio sėkmės;
 • teikia Komisijos veiklos ataskaitą progimnazijos vadovui ir Mokytojų tarybai;
 • bendradarbiauja su rajono Pedagogine psichologine tarnyba, kitomis suinteresuotomis vaiko gerove institucijomis.

Komisijos pirmininko pavaduotojas - socialinis pedagogas:

 • analizuoja atvejus ir juos pristato VGK, savivaldos institucijoms;;
 • teikia pagalbą vaikui, turinčiam SUP;
 • stebi, fiksuoja, sprendžia mokinių nepageidaujamo elgesio, lankomumo ir kitas problemas;
 • organizuoja ir koordinuoja gyvenimo įgūdžių, smurto ir patyčių, sveikatos stiprinimo, užimtumo, socialinio ir emocinio ugdymo programų vykdymą.

Komisijos sekretorius - mokytojas:

 • rengia Komisijos posėdžių medžiagą;
 • suderinęs su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius;
 • renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti;
 • tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu.

Komisijos narys - specialusis pedagogas:

 • teikia specialiąją pagalbą SUP turintiems mokiniams;
 • gavus tėvų sutikimą, atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą;
 • organizuoja ir koordinuoja mokymosi/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais(globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
 • organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems SUP, tvarko šių mokinių apskaitą ir bylas;
 • renka, analizuoja medžiagą, pristato Komisijos posėdžiuose ir teikia siūlymus suinteresuotiems asmenims dėl mokinio ugdymo.

Komisijos narys - logopedas:

 • teikia pagalbą SUP turintiems mokiniams;
 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais(globėjais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
 • konsultuoja tėvus mokinių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos klausimais.

Komisijos narys - psichologas:

 • teikia pagalbą SUP turintiems mokiniams, atlieka pirminį ir pakartotinį psichologinį vertinimą;
 • teikia psichologinę pagalbą mokiniui, patiriančiam emocinių, elgesio, bendravimo ir/ar kitų sunkumų;
 • konsultuoja mokinių tėvus(globėjus, rūpintojus) mokinių raidos, patiriamų mokymosi bei elgesio sunkumų klausimais;
 • įgyvendina smurto ir patyčių, emocinio ugdymo programas;
 • Konsultuoja baigiamosios klasės SUP turinčius mokinius dėl tolimesnio jų mokymosi;
 • renka ir analizuoja medžiagą dėl mokinių ugdymosi ir švietimo pagalbos teikimo.

Komisijos narys - mokytojas:

 • rūpinasi mokinio įsitraukimu į ugdymo(si) procesą ir organizuoja reikalingos mokymo(si), ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą;
 • prireikus renka informaciją apie mokinio ugdymo(si) pasiekimų, pažangos ir bendrųjų kompetencijų ugtį;
 • teikia siūlymus Komisijai priimant sprendimus.

Kiti asmenys - sveikatos priežiūros specialistai, mokytojai, mokytojo padėjėjai:

 • pagal poreikį dalyvauja Komisijos posėdžiuose;
 • siūlo reikiamos pagalbos būdus ir metodus.

 

Atnaujinta: 2023-10-01
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis ugdymas
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Aktyvi mokykla