Pradinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programos dalykų turinio įgyvendinimo ypatumai:

1. Dorinis ugdymas:

1.1. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kasmet parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba katalikų tikybą.

1.2. Dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) parašytą prašymą.

2. Pirmosios užsienio kalbos mokymas:

2.1. Pirmosios užsienio kalbos (anglų, vokiečių) mokoma pirmaisiais-ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos metais. Pirmoje klasėje iš pamokų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, skiriama viena savaitinė pamoka pirmosios užsienio kalbos mokymui.

3. Socialinis/visuomeninis ir gamtamokslinis ugdymas:

3.1. 2 ir 4 klasėse socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui skiriama po pusė pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko, iš kurio ne mažiau kaip viena ketvirtoji turi būti skiriama praktinei patyriminei veiklai;

3.2. 1 ir 3 klasėse visuomeninis ugdymas ir gamtos mokslai įgyvendinami atsižvelgiant į bendrųjų programų nuostatas, gamtos mokslų pamokas praplečiant tyrinėjimo veikla;.

4. Fizinis ugdymas:

4.1. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose kartu su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas.

4.2. Siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą ir sveikatinimą mokykla siūlo neformaliojo ugdymo būrelius, organizuojamos judriosios pertraukos, skatinamos aktyvios veiklos po pamokų (judumo iššūkiai ir pan.).

4.3. Viena fizinio ugdymo pamoka skiriama plaukimui 3–4 klasėse.

5. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras):

5.1. Technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip vienas trečdalis dailės ir technologijų dalykui skiriamo laiko.

5.2. Mokykla, atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius, vykdo šokio programos įgyvendinimą visose 1–4 klasėse.

5.3. Teatro mokoma taikant jo elementus per įvairių dalykų pamokas ir neformaliojo švietimo veiklas.

6. Informacinės technologijos/informatika:

6.1. Skaitmeninei mokinių kompetencijai ugdyti per visus dalykus ugdymo procese- naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos;

7. Etninės kultūros bendroji programa įgyvendinama integruojant temas į kitus dalykus.

8. Gyvenimo įgūdžių bendroji programa 1 ir 3 klasėse įgyvendinama integruojant temas į kitus dalykus.

Atnaujinta: 2023-10-01
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis ugdymas
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Aktyvi mokykla